Regulamin

Sklep internetowy Uniphar.pl, działający pod adresem http://uniphar.pl jest prowadzony przez UNIPHAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bażanciej 34, 02-892 Warszawa nr NIP 951-21-21-964, nr REGON 015833412, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000214705, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.

Dodatkowe dane kontaktowe Sprzedawcy: Biuro Obsługi Klienta tel./fax 48226439521, adres e-mail: zamowienia@wordpress2346395.home.pl

I. Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania dostawy towarów.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Odbiorca – oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa lub osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Sprzedawca – oznacza UNIPHAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bażanciej 34, 02-892 Warszawa nr NIP 951-21-21-964, nr REGON 015833412, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000214705, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł. Biuro Obsługi Klienta tel./fax 48228591156, sektetariat@wordpress2346395.home.pl.
Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.uniphar.pl.
Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy Uniphar.pl, działający pod adresem http://uniphar.pl.

II. Postanowienia ogólne

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie są ofertą w myśl art. 66 kodeksu cywilnego a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony przez Sprzedawcę i zgodny z Regulaminem.

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie zgodnie z prawem i na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

Odbiorca, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

Niedozwolone jest dostarczanie przez Odbiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Odbiorcę Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Odbiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Odbiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Zaleca się stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

IV. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Odbiorcy przekazanych przy złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest UNIPHAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bażanciej 34, 02-892 Warszawa nr NIP 951-21-21-964, nr REGON 015833412, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000214705,.

Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Odbiorca, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Odbiorcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • W przypadku wyrażenia zgody Odbiorcy na działania marketingowe Sprzedawcy, dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Odbiorcy).

Odbiorcą danych osobowych będą współpracujący ze Sprzedawcą Dostawcy zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających z Umów sprzedaży.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Odbiorcy przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pod adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy zamowienia@wordpress2346395.home.pl

Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdują się na Stronie Sklepu Internetowego w Polityce Prywatności.

V. Przedmiot sprzedaży.

Sklep oferuje Towary wskazane na Stronie Internetowej Sklepu, wprowadzane do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Cena Towaru

Cena towaru uwidoczniona na Stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Odbiorcę.

Cena towaru nie zawiera kosztów wysyłki, które dodatkowo są wskazywane i doliczane w trakcie składania zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie Internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

VII. Formy płatności

Odbiorca może sfinalizować swoje zamówienie wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • szybkie i bezpieczne płatności Przelewy24,
 • płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (po wybraniu opcji: płatność za pobraniem).

 

VIII. Przyjęcie i realizacja zamówienia

Składanie zamówień na Stronie Internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni świąteczne i wolne od pracy będą realizowane w pierwszy przypadający po tym okresie dzień roboczy.
Celem złożenia zamówienia Odbiorca powinien wskazać:

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj oraz ilość towaru,
 • adres dostawy zamówionego towaru,
 • nr telefonu kontaktowego i adres e-mail,
 • dane do faktury,
 • formę płatności ceny za towar.

 

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Odbiorca otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Na adres poczty elektronicznej Odbiorcy zostanie wysłana wiadomość zawierająca:

 • Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia,
 • Wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym ilość towaru oraz jego cenę i koszt dostawy.

Z chwilą otrzymania przez Odbiorcę oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Odbiorcą a Sprzedawcą.

W przypadku zamówienia, w którym wybrano jako formę płatności: płatność przy odbiorze przesyłki, wymagane jest potwierdzenie zamówienia przez Odbiorcę w sposób podany przez Sklep Internetowy w e-mailu potwierdzającym zamówienie, lub w inny określony przez Sklep sposób.

Zamówienia można składać także telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00–16.00, dzwoniąc pod numer tel. 22 643 95 21.

W chwili składania zamówienia telefonicznego, Odbiorca zostanie poproszony o podanie danych wskazanych w pkt. 2 powyżej niezbędnych do realizacji zamówienia. Obsługa Sklepu poinformuje Odbiorcy o całkowitym koszcie zamówienia łącznie z ewentualnymi kosztami wysyłki, przedstawi najistotniejsze postanowienia Regulaminu oraz poinformuje o dalszej procedurze realizacji zamówienia.

Każda zrealizowana Umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem sprzedaży (Fakturą VAT).

IX. Dostawa Towarów

Dostawy realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez wybranego przez Odbiorcę Dostawcę spośród wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu. Sklep Internetowy może ustalić indywidualnie z Odbiorcą warunki dostawy towaru do innego kraju.

Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Odbiorcę w zamówieniu. Odbiorca może wybrać dodatkowo inny adres dostawy, podając w zamówieniu niezbędne dane do wysyłki. Osobom planującym odbiór przesyłki w miejscu pracy, zalecamy podawać nazwę firmy, co w wypadku tego samego adresu, pozwoli kurierowi na szybsze zidentyfikowanie miejsca dostawy, a co za tym idzie szybsze doręczenie przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnianie danych adresowych w formularzu zamówienia.

Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez Dostawcę.

Dokument potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży (Faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby czas dostawy towaru do Odbiorcy był możliwie jak najkrótszy, jednakże w przypadku zamówienia telefonicznego jak i zamówienia złożonego na Stronie Internetowej Sklepu (w sytuacji, gdy Odbiorca wybrał formę płatności: przedpłata na konto), Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wysyłką towaru do momentu zaksięgowania płatności na swoim rachunku bankowym.

X. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) Odbiorca będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

Sprzedawca informuje, iż bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

 1. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie Odbiorcy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
  1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej partii towaru,
  2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 2. dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Odbiorcy w wypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres e-mail:zamowienia@wordpress2346395.home.pl, lub listownie na adres Sprzedawcy: Uniphar sp. z o. o., ul. Bażancia 34, 02-892 Warszawa. Odbiorca może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu.

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie nie zmienionym.

Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Uniphar sp. z o. o., ul. Bażancia 34, 02-892 Warszawa.

Odbiorca odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Odbiorcę za pobraniem na koszt Sprzedawcy .

Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócone towary (kwota łączna za towaru + koszt wysyłki do Odbiorcy) w terminie do 14 dni. Odbiorca może określić w jakiej formie ten zwrot ma nastąpić (np. przelew na wskazany numer rachunku bankowego).

XI. Reklamacje

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupione towary bez wad.

Reklamacje towaru mogą być zgłaszane telefonicznie lub faksem do Sprzedawcy telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod nr 22643952, e-mailowo: zamówienia@wordpress2346395.home.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: Uniphar sp. z o. o., ul. Bażancia 34, 02-892 Warszawa.

W razie niezgodności towaru z umową, Odbiorca ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy wraz z dowodem sprzedaży (Faktura VAT lub paragon) oraz pismem reklamacyjnym zawierającym w szczególności:

 • Imię i nazwisko Odbiorcy oraz adres zamieszkania i numer tel. kontaktowego,
 • Nazwę oraz ilość reklamowanego towaru,
 • Uzasadnienie reklamacji: m.in. opis wady, okoliczności i datę jej stwierdzenia,
 • Oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji,
 • Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana należność (cena towaru wraz z kosztami przesyłki) w przypadku uznania reklamacji zgodnie z żądaniem Odbiorcy.

 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem na koszt Sprzedawcy.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem i dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru do Sprzedawcy, stanowiące równowartość przesyłki kurierskiej, Sklep zwraca w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.

Sprzedawca niniejszym informuje Odbiorcę o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Odbiorcę po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Odbiorcy będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

XII. Reklamacje w przypadku przesyłek uszkodzonych

Odbiorca (lub osoba przez niego upoważniona) w momencie odbioru, zobowiązani są do sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera.
W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jednocześnie uszkodzenia lub ubytku jej zawartości, Odbiorca (lub osoba przez niego upoważniona do odbioru przesyłki) zobowiązani są sporządzić w obecności kuriera tzw. Protokół uszkodzenia przesyłki. O zaistniałym fakcie uszkodzenia przesyłki Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.

XIII. Postanowienia Regulaminu dotyczące Odbiorców, którzy nie są Konsumentami.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Odbiorcą nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIV. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim tylko w języku polskim.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Odbiorcę.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.