Dostawa Towarów

 

 1. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez wybranego przez Klienta Dostawcę spośród wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu. Sklep Internetowy może ustalić indywidualnie z Klientem warunki dostawy Towaru do innego kraju.
 2. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Klient może wybrać dodatkowo inny adres dostawy, podając w zamówieniu niezbędne dane do wysyłki. Osobom planującym odbiór przesyłki w miejscu pracy, zalecamy podawać nazwę firmy, co w wypadku tego samego adresu, pozwoli kurierowi na szybsze zidentyfikowanie miejsca dostawy, a co za tym idzie szybsze doręczenie przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnianie danych adresowych w formularzu zamówienia.
 3. Przesyłki dostarczane są w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez Dostawcę.
 4. Dokument potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży (Faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas dostawy Towaru do Klienta był możliwie jak najkrótszy, jednakże w przypadku zamówienia telefonicznego jak i zamówienia złożonego na Stronie Internetowej Sklepu (w sytuacji, gdy Klient wybrał formę płatności: przedpłata na konto), Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wysyłką Towaru do momentu zaksięgowania płatności na swoim rachunku bankowym.

 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 1. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Sprzedawca informuje, iż bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 

 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadku Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@wordpress2346395.home.pl, lub listownie na adres Sprzedawcy: Uniphar sp. z o. o., ul. Bażancia 34, 02-892 Warszawa. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie nie zmienionym.
 3. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Uniphar sp. z o. o., ul. Bażancia 34, 02-892 Warszawa.
 4. Klient odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem na koszt Sprzedawcy .
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócone Towary (kwota łączna za Towary + koszt wysyłki do Klienta) w terminie do 14 dni. Klient może określić w jakiej formie ten zwrot ma nastąpić (np. przelew na wskazany numer rachunku bankowego).

 

 

 

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupione Towary bez wad.
 2. Reklamacje Towaru mogą być zgłaszane telefonicznie lub faksem do Sprzedawcy telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod nr 228591156, lub listownie na adres Sprzedawcy: Uniphar sp. z o. o., ul. Bażancia 34, 02-892 Warszawa.
 3. W razie niezgodności Towaru z umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy wraz z dowodem sprzedaży (Faktura VAT lub paragon) oraz pismem reklamacyjnym zawierającym w szczególności:

 

 • Imię i nazwisko Klienta oraz adres zamieszkania i numer tel. kontaktowego,
 • Nazwę oraz ilość reklamowanego Towaru,
 • Uzasadnienie reklamacji: m.in. opis wady, okoliczności i datę jej stwierdzenia,
 • Oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji,
 • Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana należność (cena Towaru wraz z kosztami przesyłki) w przypadku uznania reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.

 

 1. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem na koszt Sprzedawcy.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym Towarem i dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, stanowiące równowartość przesyłki kurierskiej, Sklep zwraca w terminie do 5 Dni roboczych od dnia uznania reklamacji.
 3. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

 

 

 

Reklamacje w przypadku przesyłek uszkodzonych

 

 1. Klient (lub osoba przez niego upoważniona) w momencie odbioru, zobowiązani są do sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera.
 2. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jednocześnie uszkodzenia lub ubytku jej zawartości, Klient (lub osoba przez niego upoważniona do odbioru przesyłki) zobowiązani są sporządzić w obecności kuriera tzw. Protokół uszkodzenia przesyłki. O zaistniałym fakcie uszkodzenia przesyłki Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.